Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielkanoc:


Wniebowstąpienie,,Jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, Kościół winien zgromadzić się w Wieczerniku z Maryją, Matką Jezusa, by błagać o Ducha Świętego i otrzymać moc do wypełnienia nakazu misyjnego”

Jan Paweł II

Redemptoris missioZesłanie Ducha Świętego


,,Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Jan Paweł II, 1979 r, WarszawaW Starym Testamencie dzień Pięćdziesiątnicy był obchodzony bardzo uroczyście. Liczba 50 to wyraz radości, której źródłem jest Bóg. Na początku było to święto rolników i pasterzy, święto zbiorów i dziękczynienia za urodzaje (Pwt 16, 9-11). Dnia pięćdziesiątego ,,gdy zacznie się żąć zboże, powinni Izraelici cieszyć się przed Bogiem, przynosząc Mu dobrowolne ofiary”. Również co 50 lat przypadał rok jubileuszowy w Izraelu. W pięćdziesiątym dniu od pierwszej nocy paschalnej Mojżesz na górze Synaj otrzymał od Boga Dekalog (Wj 19, 1-6). Pan Bóg wówczas zawarł przymierze z narodem Izraelskim. Tak więc, jako święto zbiorów i wspomnienie przymierza był to dla Izraelitów dzień radości i dziękczynienia. Również za czasów Pana Jezusa dzień ten był świętowany bardzo uroczyście.

Dla uczniów Chrystusa ,,Pięćdziesiątnica” otrzymała nową treść teologiczną. Jest pamiątką zesłania na Apostołów Ducha Świętego: ,,nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby
z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...” (Dz 2,3). Ukazując się Apostołom wieczorem w dniu Paschy , Jezus rzekł do nich: ,,Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20.22-23). Apostołowie umocnieni darami Ducha Świętego, pełni mocy i radości prowadzili, a dzisiaj ich następcy nadal prowadzą ewangelizację całego świata. Pięćdziesiątnica jest wiec wydarzeniem, które dało początek misji Kościoła .

Gromadząc się w Dniu Pańskim na Eucharystii wspominamy i uobecniamy dwa zbawcze wydarzenia: zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie na Apostołów Ducha Świętego.

W polskiej tradycji na uroczystość Zielonych Świątek zdobiono domy, krzyże, kościoły, gałązkami brzozy lub wierzby. Miały one chronić przed głodem i piorunami. Zwyczaj ten przetrwał w niektórych rejonach Polski do dnia dzisiejszego. Zachowała się również tradycja palenia sobótek w oba dni Zielonych Świąt. Zwyczaj ten jest pozostałością z czasów słowiańskich przedchrześcijańskich i według niektórych przypomina zstąpienie na Apostołów i Matkę Chrystusową Ducha Świętego.Zesłany Duch Święty – Uświęciciel przemienia nasze serca. Jego drogi są nieprzeniknione
i tajemnicze: ,,tchnie tam, gdzie chce”.Może obrać drogę bezpośredniego lub pośredniego działania (np. przez osoby, wydarzenia a zwłaszcza przez sakramenty). Pozwólmy mu się spotkać na którejś z tych dróg.


Dary Ducha Świętego


,,Pozwólcie, by Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy, pobożności i bojaźni Pańskiej (por. Iz 11,2) przenikał Wasze serca i Wasze życie i by za Waszym pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi.

Podobnie jak w dniu bierzmowania mówił do Was Biskup, i ja powtarzam Wam, Młodym, którzy przybyliście tu ze wszystkich kontynentów.

Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości”.

VI Światowy Dzień Młodzieży, Jasna Góra 15 VIII 1991 r,,Zatem idźcie, jak ogień płonący świętością i pięknem...idźcie na cały świat
i prowadźcie ludzi do Światła”.

św. Augustyn

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved