Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


Myśli o Krzyżu

,,Lustrem chrześcijanina jest krzyż Chrystusowy: w Nim powinien się kilkakroć na dzień przeglądać dla przekonania...czy miłość jego do Chrystusowej podobna”.

H. Koźmiński


,,Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej Ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna: ,,tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny” (por.J 3,16).

Jan Paweł II

(Mogiła, czerwiec 1979)


,,Młodzi nie staną się mocni, dorośli nie dochowają wierności, jeśli się nie nauczyli przyjmować krzyża”.

Jan Paweł II


,,I pragnę wam powiedzieć, że Krzyż jest znakiem nadziei człowieka wszystkich czasów. W nim Bóg objawił człowiekowi godność, jaką w sobie nosi, odkąd został wywyższony poprzez misję Syna Bożego.

Dlatego patrzcie na Krzyż! W nim jesteście wezwani do jedynej nadziei waszego powołania (Ef 4,4).

Patrzcie na Krzyż! On jest znakiem nowego początku, który człowiek, zawsze
i wszędzie, znajdzie w Bogu”.

Jan Paweł II

(Brazylia, czerwiec 1980)


,,Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskie godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy,
i gdzie są nasze korzenie”.

Jan Paweł II

(Zakopane, 6 czerwiec 1997 r.)


,,Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do Apostołów: ,,Dana mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), wówczas nasza myśl i serce zwracają się do Krzyża.

To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, ,,wszelka władza”, taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.

To w Krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której Apostołowie słyszą: ,,Idźcie...nauczajcie wszystkie narody”.

To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i duch Święty stał się Życiem dusz nieśmiertelnych. A początek tego Życia stanowi chrzest.

To w Krzyżu, w tym – po ludzku znaku hańby – stałeś się o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Ave Crux.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego ,,przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia
– miłości, która zwycięża śmierć.

Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają...na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą...

Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, pani wawelskiej.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa.

Jan Paweł II

(Kraków – na Wawelu, czerwiec 1987)


,,Europa potrzebuje nas wszystkich, zebranych solidarnie wokół Krzyża i Ewangelii. Winniśmy z uwagą czytać znaki czasu”.

Jan Paweł II


,,Ten kto rozumie Krzyż, kto go obejmuje, rozpoczyna drogę różną aniżeli droga spierania się z Bogiem, czy kontestowanie Go: znajduje na niej raczej motyw wstępowania ku Niemu drogę Chrystusową, którą jest właśnie droga Krzyżowa”.

Jan Paweł II


,,Weź Krzyż! przyjmij go, nie pozwól aby przygniotły cię wydarzenia, ale
z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeśli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie”.

Jan Paweł II

Rzym 2 IV1998


,,Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa"”

Jan Paweł II

Skoczów 22.V.1995


,,U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości”.

św. Urszula Ledóchowska


,,Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa, w przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej słabości nie potrafilibyśmy udźwignąć”.

Ojciec Pio


,,Obyście nigdy nie wzgardzili tą miłością która wyraziła się przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu”.

Jan Paweł II

10.VI.79 Błonia Krakowskie


,,Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do nieba”.

św. Jan Maria Vianney, XIX w.


,,Gdy pojawia się znak Krzyża magia traci swą moc, a zaklęcia nie przynoszą żadnego skutku”.

św. Antoni pustelnik, IV w.


,,Każdy, kto należy do Chrystusa, jest przeznaczony, by przejść przez wszystkie etapy Jego życia aż do włączenia się w Jego dojrzałość, a możliwe, że i pójście wraz z Nim drogą krzyża, która prowadzi do Getsemani i Golgoty”.

św. Edyta Stein, XX w.


,,Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż”.

Abraham da Santa Clara,,Pragniemy powodzenia? Będziemy je mieli, jeżeli będziemy się go spodziewać tylko z łaski, nie zaniedbując oczywiście współpracy, której Bóg wymaga. Będziecie tym większymi, im mniej będziecie się ubiegać o pochwały i im bardziej w przeciwnościach uwierzycie, że zostaliście przeznaczeni na życie w cieniu krzyża”.

O. Franciszek Jordan


,,Wszystko udaje się tylko w cieniu krzyża”.

O. Franciszek Jordan


,,Nie ma kącika bez krzyżyka. Gdyby nie było krzyżyków, nie mielibyśmy za co pójść do nieba”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe


,,W utrapieniu nie skarż się przed ludźmi, ale idź do Pana Jezusa i powiedz: Panie, ratuj bo ginę!” (por. Mt.8,25), a Pan Bóg może nie zdejmie krzyża ale da siłę”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe


,,Krzyż składa się z kawałków drzewa skrzyżowanych w jednym punkcie. W życiu codziennym krzyż składa się z woli Bożej i naszej, kiedy się one krzyżują”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe


,,We wszystkich szkołach na świecie winien wisieć Krzyż Chrystusowy. By każdy uczący się wiedział, że Chrystus jest największą mądrością”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy), Rok B


,,Wszędzie tam, gdzie kształtuje się prawo winien wisieć Krzyż Chrystusowy. Wieczne źródło praw sprawiedliwych, wieczna tarcza praw przed bezprawiem”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy), Rok B


,,Pod każdym godłem państwowym winien wisieć Krzyż Chrystusowy. Bo samo godło bez Niego może zmienić się w symbol niszczenia”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy), Rok B


,,Na każdej sali szpitalnej winien wisieć Krzyż Chrystusowy, aby chorzy własne cierpienia z Jego Drzewem świętym wiązali”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy” – Rok B)


,,W każdym ludzkim domostwie winien wisieć Krzyż Chrystusowy, źródło światła, ciepła i ładu, dobry balsam na rady niedobre”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy”, Rok B)


,,Tam gdzie Krzyż Chrystusowy wieszamy, On nie może być tylko na ścianie. W nasze serca Go winniśmy złożyć by z ich grobów i dla nas zmartwychwstał”.

Autor nieznany (zaczerpnięto z ,,Dzienniczek Duchowy” – Rok B).


,,Ponad śmiercionośną nienawiścią jest miłość. Jest to ta miłość, jaka Bóg umiłował świat w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Krzyż jest znakiem tej miłości”.

Jan Paweł II


,,(...) znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki miedzy ,,kulturą śmierci” i ,,kulturą życia”. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia”.

Jan Paweł II

encyklika Evangelium vitae


,,Nigdy nie nakładam mego krzyża biskupiego obojętnie. Zawsze temu gestowi towarzyszy modlitwa. Przez ponad 45 spoczywa na mej piersi, na sercu. Kochać krzyż, to kochać ofiarę”.

Jan Paweł II


,,Krzyż – znaczy Bóg jest większy od nas, ludzi, większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce, życie jest silniejsze niż śmierć”.

Jan Paweł II


,,Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata – przez swój krzyż”.

Jan Paweł II


,,Aby stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go. Jest to wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany by nią iść. Od niepamiętnych czasów Kościół wskazuje środki, pomagające przemierzać tę drogę. ...Należą do nich pokorne...poddanie się woli Bożej,...wstrzemięźliwość, post, umartwienie...konkretne gesty otwarcia na potrzeby bliźnich”.

Jan Paweł II


,,Powierzam wam (...) Krzyż Chrystusa! Ponieście go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie. W naszej epoce w której dobrobyt materialny
i wygoda są przedstawiane i poszukiwane jako najwyższe wartości, nie jest łatwo zrozumieć orędzie płynące z krzyża. Ale wy, (...)nie lękajcie się głosić ewangelii krzyża w każdej sytuacji. Nie lękajcie się iść pod prąd”.

Jan Paweł II


,,Tam, gdzie stawiają krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – że trwa nienaruszona”.

(Kard. Karol Wojtyła)


Myśli wykorzystano z:


,,Kalendarz Maryi Niepokalanej” – Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów,1992;

,,Święci na co dzień” – Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2001;

,,Myśli Jana Pawła” - w wyborze Jerzego Klechty – Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000.

,,Dzienniczek Duchowy” – Rok B.

Designed & CopyRight 2008-2012 by Vilnet.eu Allrighs Reserved